V roce 2017 byla společnosti Vladimír Dostál – zemní práce, autodoprava, s.r.o. schválena dotace na projekt Energetické úspory na výměně strojů, registrační číslo CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0010650

EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Projekt řeší problém nedostatečné efektivnosti při výrobě stavebních materiálů a zpracování stavební suti, případně i jiných stavebních odpadů, kdy jsou využívány technologie, v současné době již výrazně neekonomické, především díky tomu, že mají vysokou spotřebu primárního paliva. Kvůli této skutečnosti dochází nejen k zatěžování životního prostředí nadbytečnými emisemi ze spalování, ale i vyšší nákladovosti výroby v přepočtu na jednotku vyrobeného materiálu, případně zpracovaného odpadu. Cílem projektu je tedy vyřazení pěti kusů nejméně efektivních výrobních technologií a jejich nahrazení novějšími modely s podobnými výkonovými charakteristikami, ale výrazně nižší spotřebou vstupního paliva. V důsledku projektu dojde ke snížení spotřeby jednotlivých strojů při zachování stejného objemu zpracované suroviny, tím i ke snížení celkové spotřeby v rámci areálu, resp. celého podniku. Související změnou bude i snížení objemu přímo produkovaných emisí a zprostředkovaně i emisí produkovaných v souvislosti s dovozem paliv do areálu a to včetně resuspenze emisí z povrchové silniční dopravy (paliva jsou obvykle dopravována pomocí autocisteren).