S rozvojem firmy došlo k podstané modernizaci a rozšíření strojního parku. Pro přesuny techniky je firma vybavena čtyřmi tahači s podvalníky Noteboom a Goldhofer. Pro rozšíření činnosti firmy je důležitý i provoz mezinárodní kamionové dopravy vlastními špičkově vybavenými kamiony.

 

Pro zemní práce je společnost vybavena moderními stroji Cat od firmy Phoenix-Zeppelin. Jde o celkem devatenáct bagrů – od tarktorbagrů, kolových bagrů až po těžké pásové bagry vybavené i kladivy a hydraulickými nůžkami pro demoliční práce a práce v lomech. Nezbytné je vybavení dozery CAT, kterých jsme v současnosti schopni nasadit celkem osm. Pro obslužné práce využíváme i vlastní nakladače od malých smykových až po těžké nakladače CAT 966 K, CAT 966 H a CAT 972 G, teleskopické nakladače CAT TH 62 a TH 460 B. Využíváme také vlastní speciální stroje, grader New Holland, těžké vibrační válce CAT CS 64, CAT CS 663E , CAT CS 583E a pneumatikový válec Amann AP 240. Pro zajištění služeb a spokojenost zákazníků je firma vybavena i úklidovými stroji, kropičkami, rotačními kartáči na traktorech a speciálem s nástavbou na úklid komunikací MB Atego.

 

Pro přepravu zemin a sypkých materiálů vlastníme dostatek nákladních vozů 6×6, 8×8 a dumpry CAT 330. Celkový park nákladních vozů čítá přes čtyřicet strojů. Pro delší převozy jsme vybaveni soupravami s vleky. Na demoliční práce, recyklace stavební suti a práce v lomech máme speciální stroje – čelisťový drtič Hartl, třídič TEREX Finlay 883 a pásové bagry s kladivy a hydraulickými nůžkami. Mezi největší realizované akce patří demolice hal v Tatře, výrobních hal ve Škodě Mladá Boleslav nebo demolice sila Biocel Paskov. Podíleli jsme se na řadě významných projektů a staveb. K těm nejvýznamějším patří nemalý podíl na pracích při budování dálnice Olomouc – Ostrava nebo na přípravě stavby velkých obchodních center pro Kaufland, Hornbach, Hypernovu, Stop Shop, Globus, Porsche Olomouc atd.

 

DOTAČNÍ PROJEKT

V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt
s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017087:

„Úspory energie v procesech MAPECO MOST a.s.“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor v kamenolomu Hrabůvka, kde žadatel provádí komplexní zpracovatelskou a vnitroareálovou dopravní činnost pro majitele a provozovatele lomu, společnost Českomoravský štěrk, a.s. Energetických úspor bude dosaženo vyřazením lomových damprů a pásového dozeru a jejich nahrazení energeticky efektivnějšími variantami s obdobným výkonem.


Projekt řeší problém současné vysoké energetické náročnosti při zpracování a manipulaci s těženou horninou. Stávající stroje určené na výměnu, kterými jsou tři dampry a pásový dozer, slouží v několika částech recyklačního procesu a současně i pro manipulaci se stavebním materiálem. Příčinami problému je velká vytíženost technologií, a zároveň jejich velká zastaralost, která je jak daná věkem strojů (tedy opotřebením), tak i stavem technologií v době výroby, kdy nebylo možno ještě produkovat motorové pohony s tak vysokou účinností jako v současné době.


Díky realizaci projektu dojde ke snížení spotřeby energie ve zpracovatelském procesu a tím i ke snížení provozních nákladů ve společnosti. To bude mít zprostředkovaný dopad nejen na životní prostředí (díky menší spotřebě fosilních paliv při stejném užitečném výkonu), ale i do hospodaření společnosti, kdy bude možno zpracovávat a recyklovat stavební odpad s menšími jednotkovými náklady, tj. na tunu zpracovaného recyklátu.


Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:
► zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
► snížení spotřeby energií
► snížení emisí CO2
► snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
► zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu
Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2019.

 

DOTAČNÍ PROJEKT

V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem
CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017087:

„Energetické úspory v rámci provozu
v Kamenolomu Hrabůvka“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor v kamenolomu Hrabůvka, kde žadatel provádí komplexní zpracovatelskou a vnitroareálovou dopravní činnost pro majitele a provozovatele lomu, společnost Českomoravský štěrk, a.s. Energetických úspor bude dosaženo vyřazením lomových damprů a pásového dozeru a jejich nahrazení energeticky efektivnějšími variantami s obdobným výkonem.

Projekt řeší problém současné vysoké energetické náročnosti při zpracování a manipulaci s těženou horninou. Stávající stroje určené na výměnu, kterými jsou tři dampry a pásový dozer, slouží v několika částech recyklačního procesu a současně i pro manipulaci se stavebním materiálem. Příčinami problému je velká vytíženost technologií, a zároveň jejich velká zastaralost, která je jak daná věkem strojů (tedy opotřebením), tak i stavem technologií v době výroby, kdy nebylo možno ještě produkovat motorové pohony s tak vysokou účinností jako v současné době.

Díky realizaci projektu dojde ke snížení spotřeby energie ve zpracovatelském procesu a tím i ke snížení provozních nákladů ve společnosti. To bude mít zprostředkovaný dopad nejen na životní prostředí (díky menší spotřebě fosilních paliv při stejném užitečném výkonu), ale i do hospodaření společnosti, kdy bude možno zpracovávat a recyklovat stavební odpad s menšími jednotkovými náklady, tj. na tunu zpracovaného recyklátu.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

• zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů

• snížení spotřeby energií

• snížení emisí CO2

• snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)

• zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2019.

 

Jsme zapojeni do výzvy PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II, která je spolufinancována Evropskou unií. Cílem našeho projektu je zvýšit adaptabilitu starších pracovníků a zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Výzva je zahrnuta v programu OP Zaměstnanost 2014-2020 a jejím řídícím orgánem je Ministerstvopráce a sociálních věcí ČR. Náš projekt bude finalizován v roce 2021 a po jeho ukončení se k němu na našich stránkách vrátíme s doplňujícími a upřesňujícími informacemi ohledně výstupů a dosažených výsledků.

 

DOTAČNÍ PROJEKT

V roce 2020 byla naší společnosti schválena dotace na projekt
s registračním číslem CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_254/0023257:

ZPRACOVÁNÍ SDO NA DRUHOTNÉ SUROVINY

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny a je zaměřen na pořízení kompletní technologické linky určené k realizaci celého procesu zpracování stavebního a demoličního odpadu (SDO). Tato kompletní linka bude složena z několika na sebe navazujících dílčích technologií, které budou řešit jednotlivé kroky procesu zpracování SDO, a to od jeho přijetí až po finální uložení recyklovaného materiálu. Místem realizace projektu je provozovna žadatele na adrese Bělotín 322, 753 64 Bělotín.

Projekt řeší problematiku recyklace SDO – primárně betonových a cihelných odpadů. Společnost v současně době nedisponuje samostatně uplatnitelnou linkou v rámci likvidace demoličních odpadů. Vzhledem k vyššímu počtu demoličních zakázek společnost potřebuje tuto činnost pokrýt samostatnou linkou, která bude minimalizovat ukládání SDO v rámci skládek.

Díky realizaci projektu bude společnost disponovat samostatnou výrobní linkou určenou pouze pro zpracování odpadů v rámci demolic. Dokáže tak prudce snížit množství ukládaných odpadů nebo potřebu využít kapacit drahých externích recyklačních center – snížení množství dopravy u odpadního materiálu.

Dokončení projektu je předpokládáno do konce května roku 2022.

 

 

PUBLICITA plakátA3: ZPRACOVÁNÍ SDO NA DRUHOTNÉ SUROVINY