V roce 2018 byla společnosti Vladimír Dostál – zemní práce, autodoprava, s.r.o. schválena dotace na projekt Energetické úspory v rámci
procesů kamenolomu Hrabůvka, registrační číslo CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013335

EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Předmětem projektu je realizace energetických úspor v kamenolomu Hrabůvka, kde žadatel provádí komplexní zpracovatelskou a vnitroareálovou dopravní činnost pro majitele a provozovatele lomu, společnost Českomoravský štěrk, a.s. Úspor bude dosaženo výměnou třídiče a pásového rypadla za novější, energeticky úspornější varianty. U třídiče dojde k tomu, že díky rychlejšímu zpracování jednotky produkce nebude neustále v extrémním zatížení, tedy bude možno omezit motohodiny při zachování stejného objemu vytříděné horniny, což výrazně prodlouží jeho životnost. U rypadla díky nižší spotřebou, vyšší účinností a většímu objemu lžíce nebude již docházet k jeho přetěžování, neboť při zachování těženého objemu horniny bude potřeba menší počet motohodin tohoto stroje. Díky realizaci projektu dojde ke snížení celkové spotřeby energie a tím bude znatelně vylepšena celá ekonomika zpracovatelského procesu.
V důsledku projektu dojde ke snížení spotřeby jednotlivých strojů při zachování stejného objemu zpracované suroviny, tím i ke snížení celkové spotřeby v rámci areálu, resp. celého podniku. Související změnou bude i snížení objemu přímo produkovaných emisí a zprostředkovaně i emisí produkovaných v souvislosti s dovozem paliv do areálu a to včetně resuspenze emisí z povrchové silniční dopravy (paliva jsou obvykle dopravována pomocí autocisteren).